Algemene voorwaarden Stichting Kaap op de kaart
DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN,
OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT GROEPSARRANGEMENTEN STICHTING KAAP OP DE KAART ROTTERDAM.
ARTIKEL 1 GROEPSGROOTTE
De Stichting Kaap op de kaart begeleidt groepen van minimaal 10 personen, tenzij (schriftelijk) anders wordt overeengekomen.
ARTIKEL2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien Stichting Kaap op de kaart en de klant telefonisch of
schriftelijk (email) de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke (email) overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de Stichting Kaap op de kaart naar de klant gestuurd.
2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
ARTIKEL3 BETALING
3.1. Bij aanmelding dient binnen een week na totstandkoming van de overeenkomst, per groep een aanbetaling te worden gedaan van 10% van de reissom, met een minimum van € 50,00 tenzij schriftelijk (email) anders overeengekomen.
3.2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang in het bezit te zijn van Stichting Kaap op de kaart tenzij schriftelijk (email) anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is Stichting Kaap op de kaart gerechtigd het geboekte te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.
3.3. Bij reserveringen binnen twee weken van de activiteit dient het bedrag voor aanvang te zijn voldaan; d.m.v. een overmaking op de bankrekening van Stichting Kaap op de kaart of door contante betaling bij een van de gidsen.
ARTIKEL4 DE SOM
4.1. In de gepubliceerde som zijn inbegrepen, alle in een dagtochtenprogramma omschreven zaken. Per boeking bedragen de bemiddelingskosten € 10,00. Tenzij anders is aangegeven. Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.
4.2. In de som zijn niet inbegrepen:
a. het vervoer per touringcar, tenzij schriftelijk (email) anders is overeengekomen;
b. de kosten van reisbagage, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering;
c. eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
4.3. De onder 4.2. punt c. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk (mail) anders is overeengekomen.
4.4. Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals